Regulamin

 

§1

Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym https://sklep.linegal.pl („Sklep internetowy”) jest spółka Linegal Chemicals Sp z o.o. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, pod adresem: ul. Granitowa 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000100010, o kapitale zakładowym w wysokości 51.000,00 złotych, o numerze NIP: 527-010-38-82 („Linegal Chemicals”).

§2

Kontakt ze Sklepem internetowym możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną pod adres sklep@linegal.pl

§3

Za pośrednictwem Sklepu internetowego Linegal Chemicals świadczy usługi   sprzedaży towarów. Usługi realizowane są tylko na terytorium Polski i UE.

§4

Informacje handlowe zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert nabycia towarów przez Klientów.

§5

Warunkiem technicznym korzystania z usług zakupu towarów w Sklepie internetowym jest posiadanie przez Klienta dostępu do komputera, przeglądarki internetowej oraz internetu.

§6

ZAMÓWIENIA

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży towarów w Sklepie internetowym jest przesłanie przez potencjalnego Klienta zamówienia stanowiącego ofertę kupna towarów w formie określonej w § 2 Regulaminu („Zamówienie”).
Bez względu na wybór jednej z form złożenia Zamówienia określonej w § 2 Regulaminu, Zamówienie będzie uznane za przyjęte przez Linegal Chemicals i skierowane do realizacji wyłącznie po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia wysłanego pod podany przez niego przy składaniu Zamówienia adres poczty elektronicznej.
Linegal Chemicals zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodu braku możliwości dostawy towaru na warunkach podanych na stronie Sklepu internetowego z przyczyn nieleżących po stronie Linegal Chemicals lub innych przyczyn prawnie uzasadnionych.
Zamówienia realizowane są w dni robocze.
 

§7

PŁATNOŚCI

Klient jest zobowiązany do zapłaty należności za towar zakupiony w Sklepie internetowym w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sklepu internetowego, płatności online lub w formie przelewu po zrealizowaniu Zamówienia.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Linegal Chemicals zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności określonych w ust. 1.
 

§8

CENY

Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 3 Regulaminu, cena towaru podana na stronie Sklepu internetowego w momencie złożenia Zamówienia jest wiążąca dla Linegal Chemicals i Klienta.
Cena towaru podana na stronie Sklepu internetowego nie zawiera kosztów dostarczenia towaru do Klienta.
Wszystkie ceny podane są zarówno jako kwoty netto (niezawierające VAT) i brutto(zawierające VAT).

§9

TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji Zamówienia podany jest na stronie Sklepu internetowego przy opisie towaru. W przypadku, gdy w opisie wpisana jest informacja „towar na zamówienie”, dokładny termin zostanie podany w potwierdzeniu zamówienia.
Jeżeli płatność za towar następuje w formie przedpłaty, terminu na realizację Zamówienia rozpoczyna się w dniu wpływu należności na rachunek Sklepu internetowego.
 

§10

WARUNKI DOSTAWY

Towar dostarczany jest za pośrednictwem wybranych firm kurierskich, poczty polskiej, za pośrednictwem naszego kierowcy lub możliwy jest odbiór osobisty przez Klienta.
Ceny towarów nie zawierają kosztów transportu.
Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu - faktura VAT.
W przypadku wybranych towarów Linegal Chemicals zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia towaru do Klienta.
 

§11

ZWROTY

Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, tj. osoba fizyczna nabywająca towar w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podania przyczyn, za zwrotem towaru, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Klientowi zamówionych towarów. Klient nie będący konsumentem w myśl w. w. przepisów zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić zwrot z pracownikiem Linegal Chemicals i odesłać towar wraz z kartą zwrotu podając przyczynę zwrotu.
Zwracany towar powinien zostać odesłany przez Klienta w stanie, w jakim został mu wydany, bez śladów jego używania lub otwierania.
Zwroty towaru w innych przypadkach niż określone w ust. 1 nie będą przyjmowane.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy na zasadach określonych w ust. 1, Linegal Chemicals wystawi fakturę korygującą i dokona zwrotu kwoty równej cenie towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu. Sklep nie przyjmuje przesyłek ze zwracanym towarem odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Klient nie będący konsumentem w myśl w. w. przepisów może również zostać obciążany kosztem zwrotu towaru zarówno krajowym jak i zagranicznym. Informacje o kosztach dostępne są tutaj.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem na zasadach określonych w ust. 1, Linegal Chemicals dokona zwrotu kwoty równej cenie towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania zwrotu towaru lub dostarczenia Linegal Chemicals dowodu jego wysłania przez Klienta, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Sklep nie przyjmuje przesyłek ze zwracanym towarem odsyłanych za pobraniem.
§12

REKLAMACJE I GWARANCJA

Usługodawca odpowiada za niezgodność zamówionego towaru z umową („rękojmia”). Usługodawca udziela rękojmi na zakupione towary przez okres dwóch lat od dnia wydania towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę sprzedanego towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wadu. Jeżeli Klient jest konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może skończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 1. W terminach określonych w niniejszym ustępie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient zażądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady,
Producenci udzielają gwarancji na zakupiony towar:
w przypadku urządzeń - na okres 2 lat,
w przypadku odczynników - na okres wynikający ze specyfikacji towaru
Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

Zdjęcia towarów na stronie sklepu, mają charakter poglądowy, są to materiały dostarczane od producenta, mogą zawierać gamę produktów o zbliżonej funkcjonalności lub prezentować kompletny zestaw, w skład którego wchodzi dany produkt. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
§13

DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych jest Spółka Linegal Chemicals Sp z o.o. ul. Granitowa 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000100010, o numerze NIP: 527-010-38-82
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odo@linegal.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby Administratora. Administrator wyznaczył pracownika odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez podany powyżej adres e-mail ,pisemnie na adres siedziby Administratora, telefonicznie pod numerem +48 533 343 589 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Przez zarejestrowanie, zalogowanie lub złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie umożliwiającym realizację złożonego zamówienia oraz późniejszego przechowywania ich w bazie danych systemu sprzedażowego Linegal Chemicals.
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Linegal Chemicals na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926,z późn, zm) oraz Ustawie z dnia 18.07,2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn, zm.). Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§14

POZOSTAŁE

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w Sklepie internetowym strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. Spory dotyczące wykonania umowy sprzedaży, które nie zostaną rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, z zastrzeżeniem, iż spory z konsumentami będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązujących.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Linegal Chemicals zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności powiadamiania użytkowników, z zastrzeżeniem, iż Zamówienia złożone przed zmianą regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących przed taką zmianą .

Promocje
Chusteczki 213/114 Kimtech (286 szt.)
Chusteczki 213/114 Kimtech (286 szt.)

49,99 zł

Cena regularna: 53,14 zł

Najniższa cena: 53,14 zł

40,64 zł

Cena regularna: 43,20 zł

Najniższa cena: 43,20 zł
286 szt.
Metylenu chlorek  5 L
Metylenu chlorek 5 L

114,00 zł

Cena regularna: 119,22 zł

Najniższa cena: 119,22 zł

92,68 zł

Cena regularna: 96,93 zł

Najniższa cena: 96,93 zł
5 l
Etylu octan 5L
Etylu octan 5L

96,90 zł

Cena regularna: 102,05 zł

Najniższa cena: 102,05 zł

78,78 zł

Cena regularna: 82,97 zł

Najniższa cena: 82,97 zł
5 l
Metanol 99,8%  5 L
Metanol 99,8% 5 L

56,97 zł

Cena regularna: 59,97 zł

Najniższa cena: 59,97 zł

46,32 zł

Cena regularna: 48,76 zł

Najniższa cena: 48,76 zł
5 l
Aceton 99,8%  5 L
Aceton 99,8% 5 L

57,00 zł

Cena regularna: 60,00 zł

Najniższa cena: 60,00 zł

46,34 zł

Cena regularna: 48,78 zł

Najniższa cena: 48,78 zł
5 L
Guko czerwone nr 5 Uszczelki filtracyjne Rotilabo®
Guko czerwone nr 5 Uszczelki filtracyjne Rotilabo®

24,99 zł

Cena regularna: 27,68 zł

Najniższa cena: 27,68 zł

20,32 zł

Cena regularna: 22,50 zł

Najniższa cena: 22,50 zł
1 szt.
Propanol 2 roztwór 70%  5L
Propanol 2 roztwór 70% 5L

92,90 zł

Cena regularna: 97,79 zł

Najniższa cena: 97,79 zł

75,53 zł

Cena regularna: 79,50 zł

Najniższa cena: 79,50 zł
5 L
Szpatułka zakrzywiona 150/5
Szpatułka zakrzywiona 150/5

15,99 zł

Cena regularna: 19,10 zł

Najniższa cena: 19,10 zł

13,00 zł

Cena regularna: 15,53 zł

Najniższa cena: 15,53 zł
1 szt.
Wąż silikonowy 6/10  TOP
Wąż silikonowy 6/10 TOP

12,22 zł

Cena regularna: 14,34 zł

Najniższa cena: 14,34 zł

9,93 zł

Cena regularna: 11,66 zł

Najniższa cena: 11,66 zł
metr
Zlewka miarowa PP 2000 ml z uchem
Zlewka miarowa PP 2000 ml z uchem

54,99 zł

Cena regularna: 60,06 zł

Najniższa cena: 60,06 zł

44,71 zł

Cena regularna: 48,83 zł

Najniższa cena: 48,83 zł
1 szt.
Heksan frakcja z nafty cz.  5 L
Heksan frakcja z nafty cz. 5 L

82,65 zł

Cena regularna: 87,07 zł

Najniższa cena: 87,07 zł

67,20 zł

Cena regularna: 70,79 zł

Najniższa cena: 70,79 zł
5 L
Kolba kulista  50 ml NS19
Kolba kulista 50 ml NS19

13,99 zł

Cena regularna: 15,35 zł

Najniższa cena: 15,35 zł

11,37 zł

Cena regularna: 12,48 zł

Najniższa cena: 12,48 zł
szt.
Produkt dnia
Balon do gazów nr 5 pomarańczowy
Balon do gazów nr 5 pomarańczowy

33,99 zł

27,63 zł

szt.
Line-Antybakteria 96
Line-Antybakteria 96

24,00 zł

22,22 zł

1 L
Mikroprobówki ROTILABO 1,5 ml bezb. niesterylne
Mikroprobówki ROTILABO 1,5 ml bezb. niesterylne

60,61 zł

49,28 zł

500 szt.
Parafilm M 100 mm 38 m
Parafilm M 100 mm 38 m

266,49 zł

216,66 zł

1 szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium