Polityka prywatności, RODO

Administrator danych osobowych:

Linegal Chemicals Sp. z o.o. ul. Granitowa 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000100010, o numerze NIP: 527-010-38-82

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odo@linegal.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby Administratora. Administrator wyznaczył pracownika odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez podany powyżej adres e-mail, pisemnie na adres siedziby Administratora, telefonicznie pod numerem +48 533 343 589 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna:

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celach:

Zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy oraz w celu zachowania należytej staranności realizacji transakcji handlowych – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit.b ) RODO;

Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawarciem i wykonaniem umowy – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit.f ) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrony przed roszczeniami kontrahentów;

Dowodowych związanych z wykonywaniem umów oraz działalnością administratora – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit.f ) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest rozpatrywanie ewentualnych skarg, wniosków, reklamacji, odpowiedzi na zapytania oraz poprawa kontaktu z kontrahentami i dostosowanie działalności administratora do ich oczekiwań;

Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit.f ) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców: Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów pośredniczących w realizacji Pani/Pana zamówień (transport, spedycja) oraz innym podmiotom, do których przekazanie Pani/Pana danych wynika z odrębnych przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, między innymi dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom przetwarzającym dane w celach ewentualnej windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Pani/Pana dane osobowe bez wyraźnej zgody nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione również organom wymiaru sprawiedliwości w związku z realizacja umów oraz na żądanie organów państwowych, a w szczególności Sądów, Prokuratur, Policji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych.

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane: Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych odpowiada celom w jakim dane zostały zebrane. W celach ewentualnego dochodzenia roszczeń, dowodowych oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji dane osobowe w ograniczonym zakresie przechowywane są przez okres odpowiadający możliwości skorzystania z w/w środków nie dłużej, jednakże niż przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy czy realizacji zamówień. Po tym okresie dane zostają usunięte ze zbioru administratora. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pana/Pani lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w związku realizacją transakcji handlowych, zawarciem umowy sprzedaży lub podjęcia działań przez administratora na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji transakcji czy umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy czy też wykonanie ewentualnie innych czynności poprzedzających zawarcie umowy czy realizację transakcji handlowej. Podanie danych osobowych w celach związanych z marketingiem oraz uzyskania odpowiedzi na zapytania jest dobrowolne.

Bezpieczeństwo danych: Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób, których dane przetwarza. W tym celu przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Ponadto posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG: Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony zgodnego z RODO. Administrator informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanego RODO, które reguluje przetwarzanie Państwa danych osobowych. 

 

Polityka Prywatności 


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Linegal Chemicals Sp. z o.o. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, pod adresem: ul. Granitowa 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego

Definicje:
Administrator - Linegal Chemicals Sp. z o.o. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, pod adresem: ul. Granitowa 13, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000100010, NIP: 527-010-38-92, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający pod adresem elektronicznym: linegal.com.pl.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 

Promocje
Metylenu chlorek HPLC  m.in 99,5 %, p.a., ACS, ISO
Metylenu chlorek HPLC m.in 99,5 %, p.a., ACS, ISO

200,00 zł

Cena regularna: 291,65 zł

Najniższa cena: 281,29 zł

162,60 zł

Cena regularna: 237,11 zł

Najniższa cena: 228,69 zł
1 L
Line-Antybakteria 70 ze spryskiwaczem (10x1L)
Line-Antybakteria 70 ze spryskiwaczem (10x1L)

150,00 zł

Cena regularna: 170,00 zł

Najniższa cena: 170,00 zł

138,89 zł

Cena regularna: 157,41 zł

Najniższa cena: 157,41 zł
10x1L
Propanol-2 Rotisolv HPLC
Propanol-2 Rotisolv HPLC

199,99 zł

Cena regularna: 238,62 zł

Najniższa cena: 230,15 zł

162,59 zł

Cena regularna: 194,00 zł

Najniższa cena: 187,11 zł
1 L
Kolba stożkowa 2000 ml sz/sz Simax
Kolba stożkowa 2000 ml sz/sz Simax

65,00 zł

Cena regularna: 75,00 zł

Najniższa cena: 75,00 zł

52,85 zł

Cena regularna: 60,98 zł

Najniższa cena: 60,98 zł
szt.
Metanol HPLC Gradient
Metanol HPLC Gradient

170,00 zł

Cena regularna: 235,08 zł

Najniższa cena: 226,74 zł

138,21 zł

Cena regularna: 191,12 zł

Najniższa cena: 184,34 zł
2,5 l
Butelka 1000 ml B0P GL28 TW
Butelka 1000 ml B0P GL28 TW

0,70 zł

Cena regularna: 1,00 zł

Najniższa cena: 1,00 zł

0,57 zł

Cena regularna: 0,81 zł

Najniższa cena: 0,81 zł
szt.
Propanol-2 Rotisolv HPLC
Propanol-2 Rotisolv HPLC

399,00 zł

Cena regularna: 506,10 zł

Najniższa cena: 488,14 zł

324,39 zł

Cena regularna: 411,46 zł

Najniższa cena: 396,86 zł
2,5 l
Mieszadło magnetyczne serii TWISTER, 1 element
Mieszadło magnetyczne serii TWISTER, 1 element

1 899,00 zł

Cena regularna: 2 340,97 zł

Najniższa cena: 2 233,00 zł

1 543,90 zł

Cena regularna: 1 903,23 zł

Najniższa cena: 1 815,45 zł
zestaw
Produkt dnia
Line-Antybakteria 96
Line-Antybakteria 96

24,00 zł

22,22 zł

1 L
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium